برچسب: عملکرد

مقایسه عملکرد و کارایی کرولا و سراتو و الانترا

با در نظر گرفتن اینکه هر سه خودوی کیا سراتو و الانترا و کرولا دارای وزنی مشابه به همدیگر هستند و همچنین از نیروی محرکه تنفس طبیعی ۱٫۶ لیتری بهره می برند دارای اختلاف هایی میان عملکردشان با یکدیگر هستند .
موتور ۱٫۶ لیتری خودروی کرولا بهترین خروجی اش را در دورهای بالا نشان می دهد اما صدای موتور در دورهای بالا خیلی مزخرف می باشد .